top of page

Nyereményjáték

A nyereményjáték elnevezése: “Teggeld be, akivel eljönnél a Black Food Festivalra” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: Black Food Festival, Boros Regina, Budapest, Adószám: 68973229-1-42 
(a továbbiakban: “Szervező”).

A játék:


"Nyerj páros belépőjegyet a Budapest Black Food Festivalra!"

Általános rendelkezések:

A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, természetes személy (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói. 

A játék időtartama: 2020.03.02 - 2020.03.10.

Nyeremény: 2 darab belépőjegy a Budapest Black Food Festival 2020 eseményre (március 21. 12-21  h, Budapest, OFFKulturszövőgyár)

A játék menete:

NYERJ 2 BELÉPŐJEGYET A BUDAPEST BLACK FOOD FESTIVALRA! 🖤

Teggeld be kommentben, akit elhoznál magadal a Black Food Festivalra, március 21-én, szombaton az OFF Kulturszövőgyárba!

Határidő: március 10.


Eredményhirdetés: március 11. déli 12 óra a Budapest Black Food Festival esemény oldalán.

Nyertes értesítése, nyeremény átadása:

 • A Szervező a Játék eredményét a TIXA Hungary és a Black Food Festival Facebook oldalon posztban közzéteszi (”Értesítés”).  A nyereményt a nyertessel egyeztetett módon, emailben, illetve személyesen a rendezvény napján adja át.

 • A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

 • A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 • Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 • A nyeremény pénzre és más nyereményre át nem váltható.

 • A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatást nyújtóval szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

Adózási kérdések:

 • A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

 • A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

 • A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

Vegyes rendelkezések:

 • A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

 • A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.


Budapest, 2020. március 2.

Black Food Festival

Szervező
info@blackfoodfest.com

Nyeremenyjatek: About
bottom of page